Skilmálar

Almennir skilmálar:

1 Leigutaki samþykkir ákvæði leigusamningsins og skilmála með undirritun sinni á leigusamning þennan, sem leigutaki fær sent sem stafrænt eintak eða prentað afrit eftir beiðni.

2 Leigutaka er skylt að undirrita afrit af leigusamningi með stafrænni undirskrift sinni sbr. Lög nr. 28/2001 um rafræna undirskrift.

3 Viðaukar og breytingar á skilmálum og ákvæðum leigusamnings þessa ásamt ástandsskýrslu ökutækis þessa skulu vera skriflegar.Ef skipta þarf um bíl á leigutíma og um er að ræða breytingu er varir út leigutímann er leigusamning lokað og hann gerður upp ognýr samningur gerður.

4 Leigutakiskal tilkynna leigusala um aðsetursskipti um leið og þau verða. Sama á við ef breytingar verða ágreiðslukortaupplýsingum greiðslukorts sem lagt er til tryggingar á greiðslum skv. samningi þessum.

5 Leiguverð tekur breytingum skv. vísitölu neysluverðs á hverjum tíma. Grunnvísitala neysluverðs er gildandi vísitala í þeim mánuði sem leiga hefst. Tryggingariðgjöld taka breytingum samkvæmt verðskrá tryggingarfélagsnema um annað hafi verið sérstaklega samið.

6 Um samninga þá sem gerðir eru á grundvelskilmála, þar með talið bótakröfur sem eftir atvikum kunna að veragerðar, fer að íslenskum lögum. Gildir það bæði um grundvöll og útreikning bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvellibótaábyrgðar utan samninga.

7 Leigusali getur óskað eftir greiðslu tryggingafjár.Tryggingaféð getur numið allt að sex mánaða leigugreiðslu og tryggingaiðgjaldiog greiðist leigusala áður en bíll er afhentur leigutaka.

8 Leigusala er heimilt að framselja leigusamning þennan til annars aðila, enda skerði slíkt framsal ekki réttarstöðu leigutaka sbr.lög. 161/2002.

9 Bent skal á að skjóta má ágreiningsmálum samningsaðila leigusamnings þessa til starfandi úrskurðarnefndarNeytendasamtakanna.

10 Rísi mál út af leigusamningi þessum skal málið rekið fyrir varnarþingi leigusala.

Söfnun og geymsla persónupplýsinga:

11 Bílaleigan notast við persónuupplýsingar leigutaka til að veita honum leiguþjónustu. Persónuupplýsingar geta innihaldið nafn leigutaka, fjölskyldumeðlima, starfsmanna eða annara sem hann tilgreinir við gerð samningsásamt heimilisföngum þeirra, kennitölu, ökuskírteinisnúmeri, netfangi, símanúmeri osfrv.

12 Bílaleigan notast við persónuupplýsingar leigutaka til að ákvarða hvort hún skuli veita leigutaka þjónustu í framtíðinni, að fengnu ótvíræðu samþykki leigutaka fyrir slíkri notkun á persónuupplýsingum hans. Þar á meðal getur verið um að ræða lánshæfismat, kannanir og/eða aðramarkaðssetninguí gegnum textaskilaboð og/eða tölvupóst.

13 Bifreiðin kann að vera útbúin skráningarbúnaði til þess að staðsetja bifreiðina. Leigutaki er þá sérstaklega upplýstur um að svosé. Staðsetningargögn eru geymd á þann hátt að ekki er mögulegt persónugreina þau nema í þeim tilfellum sem eru talin hér upp:

a Til að vernda lögmæta hagsmuni bílaleigunnar með því að finna bifreiðina verði henni stolið eða ekki skilað á umsaminn skilastað sem eins og fram kemur í leigusamning.Ef um slys eða bilun er að ræða til þess að finna bifreiðinaog koma í veg fyrir frekara tjón.

b Til þessaðtryggja öryggi leigutakameð því að senda út viðvörun vegna sérstaklega hættulegra veðurskilyrða.

c Til þess að veita leigutaka þjónustu með því að senda markaðsefni tengt staðsetningu hansog er það þá gert að undangengnu ótvíræðu samþykki leigutaka.

14 Bílaleigan mun afhenda persónuupplýsingar leigutaka, að því marki sem lög leyfa og nauðsyn krefur:

a Löggæsluyfirvöldum, staðaryfirvöldum og bílastæðasjóði, hafi þessir aðilar rétt til slíkra upplýsinga samkvæmt lögum eða í tilgangi lögmætra hagsmuna bílaleigunnar, til dæmis til að framfylgja leigusamningnum milli aðila.

b Þriðju aðilum sem starfa fyrir hönd bílaleigunnar við kröfustýringu eða innheimtu skulda sem leigutaki skuldar bílaleigunni.

c Þriðju aðilum sem annast sannvottun á ökuskírteinum.

d Þriðju aðilum sem framkvæma neytendakannanir fyrir hönd bílaleigunnar sem bílaleigan notar til að bæta þjónustu sína gagnvart leigutökum.

15 Gögn sem innihalda persónuupplýsingar eru geymdará netþjónuminnan EES svæðisins ogdulkóðaðar til þess að lágmarka líkur á því að utanaðkomandi aðilar komist í þau. Leigusali viðheldur ávalltviðeigandi og fullnægjandi verklagi til þess að koma í veg fyrir óheimilan aðgangog misnotkun á þeim persónuupplýsingum sem við notum.

16 Leigutaki hefur rétt til að biðja um aðgang að þeim persónuupplýsingum sem bílaleigan hefur um hann og, ef ástæða þykir til, biðja um að persónuupplýsingar séu leiðréttar, þeim breytt, sé lokað eða þær fjarlægðar. Við ákveðnar kringumstæður hefur leigutakirétt til að mótmæla úrvinnslu á persónuupplýsingum, sem og rétt til að flytja upplýsingarnar. Leigutaki skal í þessu tilliti snúa sér til bílaleigunnar.

17 Persónuupplýsingar leigutaka eru eingöngu geymdar eins lengi og þörf krefur til að uppfylla upprunalegan tilgang með söfnun þeirra. Eins og 7. grein laga nr. 65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja kveður á um skal bílaleigan varðveita leigusamninginn í a.m.k. 3 ár. Í vissum tilfellum kunna persónuupplýsingarnar að vera geymdar í allt að sjö ár, í samræmi viðlög um bókhald nr. 145/1994.

18 Persónuupplýsingum barnaer ekki safnað enda er börnum yngri en 16 ára ekki heimilt að nýta þjónustu okkar.

19 Bílaleigan, ALP hf., eins og hún er nefnd í leigusamningnum, er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem unnið er með. Samskiptaupplýsingar bílaleigunnar má finna í leigusamningnum.

20 Leigutaki hefur rétt á að bera fram kvörtun til Persónuverndar ef hann telur að úrvinnsla persónuupplýsinga brjóti í bága viðlög.

Afhending hins leigða:

21 Leigusali ábyrgist afhendingu ökutækis á umsömdum tíma og að það fullnægi kröfum sem gerðar eru um þaðsamkvæmt lögum

22 Leigusali skal kynna leigutaka efni leigusamnings þessa og sérstaklega þær skyldur sem hann tekur á sig með undirritun hans.

23 Um aukaþjónustu sem ekki er tilgreind í samning þessum gildir almenn verðskrá leigusala.

24 Vilji leigusali takmarka sérstaklega notkun ökutækis með hliðsjón af útbúnaði þess og/eða ástandi vega skal það gert skriflega við undirritunleigusamnings þessa.

25 Leigusali ábyrgist að vera ávallt með gilda starfsábyrgðartryggingu.

26 Leigusali er ekki ábyrgur fyrir hvarfi muna eða skaða á þeim, sem leigutaki, eða einhver annar aðili, geymdi eða flutti í eðaáökutækinu.

27 Leigutaki staðfestir með undirritun sinni á leigusamning og ástandsskýrslu ökutækis, ástand ökutækisins og fylgihluta þess þegar hann veitir þvíviðtöku.

28 Kílómetrafjöldinn (km) sem ökutækinu er ekið meðan samningur þessi er í gildi, ákvarðast með álestri á venjulegankílómetramæli sem fylgir ökutækinu frá framleiðanda. Leigutaki skal tilkynna leigusala svo fljótt sem auðið er, ef kílómetramælirinner eða verður óvirkur á leigutímanum.Allar tilraunir til að breyta lestri kílómetramælisins eða aftengjahann er brot á samning þessum.

Upphaf leigu:

29 Leigusali áskilur sér rétt til að neita leigutaka um að taka bílinn á leiguáður en leigutaki veitir bifreiðinni móttökujafnvel þó samningur hafi verið undirritaður.

30 Leigutaki skal hafa gilt ökuskírteini fyrir ökutækið sem tilgreint er á samningnum. Ökuréttindi skulu hafa verið gild í minnst eitt ár og þurfa að gilda út leigutímann eins og hann er tilgreindur á leigusamning.

31 Ökutækið er afhent með fullan eldsneytistank og ber að skila því með fullum eldsneytistankmeð réttri eldsneytisgerð.

Meðferð hins leigða:

32 Ökutækinu skal stjórnað og ekið gætilegaog samkvæmt íslenskum umferðalögum.

33 Ökumaður skal hafa náð 18 ára aldri.

34 Leigutaki ber ábyrgð á tjóni gagnvart þriðjaaðila sem ekki fæst bætt af vátryggingafélagiökutækisins.

35 Leigutaka er óheimilt:

a að aka á vegum sem eru F-merktir á opinberum kortum ásamt Kjalvegi og um Kaldadal nema bílar í flokkum 4WD (fjórhjóladrifnirbílar) sem leigusali samþykkir að séu hæfir á slíkum vegum. Brot gegn grein þessari heimilar leigusala að beita leigutaka févíti aðupphæð kr. 100.000. Framangreint ákvæði um févíti hefur ekki áhrif á skyldu leigutaka til greiðslu skaðabóta vegna tjóns.

b að nota hið leigða til æfingaaksturs án skriflegs samþykkis leigusala.Framvísa skal áritun tryggingafélags í æfingabók ökunema.

c að nota ökutækið til flutninga á farþegum gegn greiðslu, lána það eða framleigja.

d að flytja bifreiðina úr landi.

e Hafi árekstur, slys eða annað tjónsatvik orðið skal leigutaki tafarlaust tilkynna um atburðinn til viðkomandi lögregluyfirvaldaog/eða árekstrarþjónustu svo og til leigusala og má eigi yfirgefa staðinn, fyrr en lögregla og/eða árekstrarþjónusta hefur mætt ástaðinn.

36 Leigutaki skal fylla tafarlaust út tjónaskýrslur ef um tjón er að ræða. Tilkynni leigutaki ekki um tjón ber hann fulla ábyrgð á tjóni.

37 Leigutaki skal fylla út tjónaskýrslu að beiðni leigusala innan 7 daga frá skriflegri kröfu leigusala. Verði leigutaki ekki við þeirri kröfu má líta svo á að umrætt tjón hafiorðið á þann hátt að það falli utan við skilmála kaskótryggingar og ber leigutaki þá fulla fjárhagslega ábyrgð á því.

38 Leigusali ábyrgist ekki að leigutaki fái nýjan bíl sé leigutaki ábyrgur fyrir tjóni og er það háð skilyrðum leigusala.

39 Þurfi leigusali að sækja eða láta sækja ökutækið vegna áreksturs eða annars tjónsatviks ber leigutakiallan kostnað vegna þessa skv. verðskrá leigusala hverju sinni.

40 Reykingar eru bannaðar, leigusali getur sektað leigutaka ef reykt er í ökutækinu skv. verðskrá leigusala. Einnig getur leigusalirukkað leigutaka um þrifagjald vegna slæmrar umgengni eða ólyktar í ökutækinu t.d. vegna gæludýra.

41 Leigutaka er óheimilt að láta fara fram viðgerðir eða breytingar á ökutækinu og fylgihlutum þess eða leyfa nokkra veðsetningu áþví.

42 Leigutaka bera að halda hinu leigða vel við og tilkynna leigusala um allar skemmdir og bilanir jafnóðum og þær verða.

43 Leigutaki skal greiða fyrir skemmdir sem verða á ökutækinu, á meðan ökutækið er á hans ábyrgð,sem ekki fást bætt úr kaskótryggingu ökutækisins eða ábyrgðartryggingu þriðja aðila.

44 Skemmdir sem verða á ökutækinueru staðgreiðsluskyldar og greiðast samkvæmt verðskrá leigusala hverju sinni.

45 Leigutaka er skylt að koma með bifreiðina til þjónustuskoðunar og/eða eftirlits eins og kveðið er á um í samningi þessum oglátaleigusala annast viðhald og viðgerðir á hinu leigða. Leigutaki viðurkennir rétt leigusala til þessað kalla bifreið skriflega inn til skoðunar hvenær sem er á leigutímanum með 7 daga fyrirvara þar sem kannað er ástandbifreiðarinnar og mælastaða tekin. Sé ekki orðið við þeirri innköllun geta starfsmenn leigusala tekið bifreiðina til skoðunar hvar semtil hennar næst og án aðfarargerðar. Leigutaki veitir í þessu skyni fullan aðgang að bifreiðinni og geymslustað hennar.

46 Bili ökutækið vegna eðlilegs slits eða af öðrum ástæðum sem ekki eru leigutaka um að kenna, skal leigusali afhenda leigutaka annað sambærilegt ökutæki svo fljótt sem auðið er eða sjá til þess að viðgerð fari fram svo fljótt sem auðið er, á þeim stað sem leigusali ákveður.Framangreint hefur ekki áhrif á greiðslu leigugjalds eða annars sem leigutaka ber að greiða samkvæmt leigusamningi þessum. Leigusali greiðir engar bætur í þeim tilvikum sem að framan greinir, hvorki vegna gistingar, né annars.

47 Sé leigutaka afhent bifreið í stað hinnar leigðu vegna viðhalds, bilana eða tjónaviðgerðarber honum að skila henniinnan 3 daga frá skriflegri kröfuleigusala um það. Verði leigutaki ekki við þeirri kröfu áskilur leigusala sér rétt til þess að gjaldfæra leigu vegnaauka bifreiðarinnar samkvæmt verðskrá leigusala hverju sinni.

Skil áhinu leigða:

48 Leigutaki skal skila ökutækinu:

a ásamt öllum fylgihlutum (þ. m. t. hjólbörðum, verkfærum og bílstólum) í sama ásigkomulagi og það var við móttöku aðundanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar. Leigutaki samþykkir að greiða samkvæmt verðskrá leigusala einstaka hluta sem ekkifylgja við skil.

b á umsömdum tíma skv. leigusamningi þessum sem, í skilningi leigusamnings þessa, er aldrei skemmri tími en þar til leigusalihefur skráð ökutæki móttekið í sínu kerfi, en slíkt getur einungis átt sér stað á opnunartíma skrifstofu leigusala.

c til aðseturs leigusala nema um annað hafi verið samið.

d með fullum eldsneytisgeymi af eldsneyti. Ef ökutæki er ekki skilað með fullum eldsneytisgeymi af eldsneyti er leigusalaheimilt að gjaldfæra leigutaka fyrir það eldsneyti sem vantar til að geymir sé fullur skv. verðskrá leigusalaauk þjónustugjalda.

49 Skili leigutaki ekki ökutækinu á þegar samningur rennur út, þá framlengist leigusamningurinn sjálfkrafa um 1 ár á sömu verðumog eru á samningi. Ef um vetrarleigusamninger að ræða, og leigutaki skilar ekki ökutækinu þegar samningur rennur út, þáframlengist leigusamningurinn sjálfkrafa um 1 ár samkvæmt verðlista um langtímaleigu.

50 Leigutaki samþykkir að greiða leigusala samkvæmt kröfu öll útgjöld, semleigusali verður fyrir, ef hann þarf að koma ökutækinutil baka til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust, án tillits til ástands ökutækisins, vega eða veðurs.

51 Tryggingafé samkv. 7. gr. er endurgreitt leigutaka að leigutíma loknum að frádregnu kostnaðaruppgjöri.

52 Óski leigutaki eftir að skila inn ökutæki áður en samningstími er liðinn skal fara fram uppgjör á leigu auk riftunargjalds sem nemur allt að 6 mánaða leigu. Ef um vetrarleigusamning er að ræða þá nemur riftunargjaldið 1 mánaða leigu.

Tryggingar:

53 Tryggingafélag bifreiðarinnar er Sjóvá Almennar kennitala 6509091270 (Kringlan 5, 103 Reykjavík) og samþykkir leigutaki að þeim sé tilkynnt um leigusamning þennan og aðila hans. Samningur er háður skilyrðum Sjóvá Almennar varðandi iðgjöld og taka þau breytingum samkvæmt verðskrá Sjóvá Almennar.

54 Hið leigða skal vátryggt með lögboðinniökutækjatryggingu og kaskótryggingu ókutækis. Um vátryggingar þessar gilda skilmálar Sjóvá Almennar nr. 220 um ökutækjatryggingu sem felur í sér ábyrgðartryggingu, slysatryggingu ökumanns og bílrúðutryggingu og nr. 230 um kaskótryggingu ökutækja. Vátryggingaskilmálar eru m.a. aðgengilegir á heimasíðu Sjóvá Almennar, sjova.is

55 Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni sbr. 53.gr.

56 Að því marki sem tjón á ökutæki fæst ekki bætt úr kaskótryggingu ökutækisins eða úr hendi þriðja manns, þ.m.t. ábyrgðartryggingu, ber leigutaki fulla ábyrgð á hverju tjóni sem verður á ökutækinu og getur ábyrgð hans numið allt að fullu verðgildi ökutækisins. Skal leigutaki greiða að fullu allan kostnað vegna tjóns eða skemmda á ökutækinu sem hann ber ábyrgð á skv. verðskrá eða verðmati frá leigusala.

57 Kaskótrygging bætir tjón á ökutækinu eins og nánar er kveðið á um í gildandi vátryggingaskilmálum hverju sinni sbr. 53.gr. Leigutaki greiðir eigin áhættu í hverju tjóni sem er nánar tilgreind á framhlið samnings þessa.

58 Verði tíðni tjóna umtalsvert meiri en almennt gerist áskilur leigusali sér rétt til að hækka sjálfsábyrgð í hverju tjóni upp í allt að kr. 360.000, að undangenginni skriflegri tilkynningu þar um til leigutaka og / eða rifta leigusamningi.

59 Kaskótrygging ökutækis bætir skemmdir á ökutækinu af völdum skilgreindra tjónsorsaka sem verða með skyndilegum og óvæntum hætti.

60 Dæmi um tjónstilvik sem kaskótrygging nær ekki yfir (ath. ekki tæmandi talning):

a tjón hlýst af því að vátryggður eða ökumaður hefur ekki öðlast réttindi til að aka ökutæki því sem um ræðir eða misst réttindi til að aka því,

b um er aðræða kappakstur, aksturskeppni, reynsluakstur eða æfingar fyrir slíkan akstur, nema um annað sé samið,

c um er að ræða akstur þar sem bannað er að aka ökutækinu, svo sem ef ekið er annars staðar en á vegum landsins, svo sem túnum, engjum, á snjósköflum, á ís, yfir óbrúaðar ár eða læki, um fjörur, forvaða, vegatroðninga og/eða aðrar vegleysur, þó að því undanskildu er skemmdir verða þegar ökumaður hefur neyðst til að aka út af akbraut, til dæmis vegna viðgerðar á vegi.

d skemmdir hljótast af því að ökutæki er ekið í vatni eða sjó.

e ökutækið er notað til annars aksturs en til þess sem getið er í skírteininu.

f vátrygging hefur fallið úr gildi vegna vanskila á iðgjaldi eða vegna uppsagnar.

g skemmdir verða af efnisgalla hönnunargalla, smíðisgalla, viðgerðargalla eða bilunar ökutækisins, þó bætast skemmdir sem hljótast af þessum orsökum á öðrum hlutum ökutækisins ef um áakstur, árekstur, veltu eða útafakstur er að ræða.

h ökutækið er fengið í hendur aðila sem er ófær til að aka skv. (samkvæmt) 44. gr. umferðarlaganna.

i skemmdir hljótast af völdum annarra náttúruhamfara en þeirra sem getur í g. til j. liðum svo sem eldgoss, jarðskjálfta eða sandfoks.

j tjónið verður rakið til stríðs, óeirða, uppþots, verkfallsaðgerða eða annarra sambærilegra atburða.

k skemmdir hljótast af völdum kjarnorku, jónandi geislunar og geislavirkra efna.

l tjón sem verður af völdum dýra.

61 Ágreining varðandi vátryggingasamninga (ökutækjatryggingu og kaskótryggingu ökutækis) og bótaskyldu Sjóvá Almennar skv. þeim má skjóta til úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum.

Greiðslur:

62 Umsamið leiguverð og tryggingaiðgjald er innheimt fyrir frammeð boðgreiðslusamningi og eða innheimtukröfu í netbanka.Boðgreiðslusamningur er hluti samnings þessa. Innifalið í greiðslu er leigugjald, umsaminn akstur, tryggingar, bifreiðagjöld,hefðbundið viðhald sem myndast við eðlilega notkun ss. smurþjónusta og reglubundnar þjónustuskoðanir. Þjónusta vegna dekkjaviðgerða og umfelgana ef springur er ekki innifalin í leiguverðinu svo og viðgerðir vegna bilunar sem orsakast af óeðlilegu sliti eða slæmri meðferð ökutækis.

63 Ef notkun fer umfram innfalinn akstur skal leigutaki greiða aukalega gjald sem verður innheimt af leigusala skv. Samkomulagi hans við leigutaka, þó aldrei síðar en í lok leigutíma.

64 Uppgjörsgreiðsla verður innheimt með lokagreiðslu boðgreiðslusamnings eða eftir nánara samkomulagi milli aðila þar um.

65 Óski leigutaki eftir annarri þjónustu en samningur þessi tekur til skal hann greiða fyrir hana skv. gjaldskrá leigusala.

66 Leigutaki er ábyrgur fyrir öllum stöðumælasektum, sektum fyrir umferðarlagabrot, veggjöldumog annars kostnaðar sem til getur fallið. Leigusala er heimilt að taka þjónustugjald skv.verðskrá sinni í samræmi við verðlista fyrir meðhöndlun sektagreiðslna og fyrir að veita upplýsingar vegna umferðarlagabrota. Innheimtar sektir og þjónustugjöld verða skuldfærðar á greiðslukort leigutaka eða á viðskiptareikning hans.

67 Fáist ekki skuldfærsluheimild á greiðslukort skv. boðgreiðslusamningi er samningur komin í vanskil. Greiði leigutaki ekki leiguna og aðrar greiðslur sem gjaldfallnar eru og honum ber að greiða á gjalddaga, skal hann greiða bílaleigunni hæstu lögleyfðudráttarvexti af hinni vangreiddu fjárhæð auk kostnaðar skv. framlagðri gjaldskrá bílaleigunnar ásamt öðrum kostnaði sem af getur hlotist, svo sem lögfræði-eða málskostnað. Dráttarvextir eruákvarðaðir skv. ákvæðum III. kafla laga nr. 38/2000 um vexti ogverðtryggingu, með síðari breytingum, af gjaldfallinni fjárhæð og kostnaði.

68 Fyrirtæki og rekstraraðilar geta óskað eftir reikningsviðskiptum. Um þau gilda skilmálar ALP hf.um reikningsviðskipti og er sótt um þau sérstaklega.

69 Leigusamningur þessi er tímabundinn og óuppseigjanlegur, leigutaki getur ekki skilað leigumun fyrr en í lok leigutíma án lokagjalds skv. gr. 51í samningi þessum.

70 Leigusala er heimilt að gjaldfæra á greiðslukorti leigutaka leigugjald og annað sem leigutaka ber að greiða samkvæmt leigusamningi þessum, svo sem greiðslur vegna tjóns sem verður á ökutæki á meðan það er í vörslu leigutaka og skal leigusali einn hafa ákvörðunarvald um hvenær það skuli gert, og hvort það sé gert í einu lagi eða ekki. Réttur þessi stendur óhaggaður í 12 mánuði eftir að ökutæki hefur verið skilað til leigusala.

Riftun:

71 Leigusala er heimilt að rifta samningi þessum án fyrirvara verði vanefndaf hálfu leigutaka eða brjóti hann einhverja grein samnings þessa. Sem dæmi má nefna:

a Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur, samkvæmt samningi þessum á umsömdum gjalddögum.

b Ef leigutaki vanrækir að koma með hið leigða til skoðunar skv.tilmælum samnings, vanrækir viðhald eða viðgerð á tjóni skv. samningnum eða hlítir ekki að öðru leyti skilyrðum samnings þessa um meðferðá leigumun.

c Ef leigutaki eða einhver annar er tekinn fyrir ölvun við akstur á bifreiðinni og/eðaleigutaki er sviptur ökuleyfi.

d Ef leigutaki verður uppvís af óeðlilegri tjónasögu á ökutæki.

72 Þá er leigusala heimilt að segja samningi þessum upp án fyrirvaraséu eftirtaldar ástæður utan samnings fyrir hendi:

a Ef bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar nauðasamninga eða greiðsluaðlögunar við kröfuhafasína.

b Ef einhverjar þær breytingar eru gerðar á rekstri eða skipulagi hjá leigutaka er komið geta í veg fyrir að hann fullnægi skuldbindingum sínum samkvæmt samningi þessum.

c Komi til vanskila er leigusala heimilt að nýta tryggingafé sem innágreiðslu upp í vanskil. Um leið og tryggingafé hefur verið nýtt til uppgjörs vanskila getur leigutaki endurnýjað tryggingaféð með því að greiða upp eftirstöðvar vanskila og lagt fram nýtt tryggingafé. Ef ekki, verða riftunarákvæði leigusamnings virk. Um lok leigusamnings fyrir umsamin samningslok er innheimt skv. skilmálum leigusamnings.

73 Uppgjör milli leigusala og leigutaka vegna loka eða riftunar fer fram með þessum hætti:

a Leigutaki skal greiða allar gjaldfallnar og ógjaldfallnar leigugreiðslur svo og áfallin gjöld á leigutíma, ásamt dráttarvöxtum.

b Leigutaki skal greiða allan kostnað vegna riftunarsamnings og vegna innheimtuaðgerða, þ.m.t. innheimtu-og málskostnað lögmanns skv. gjaldskrá hans, ásamt skaðabótum vegna tjóns er leigusali kann að verða fyrir vegna þess að samningi er rift fyrir lok leigutíma. Leigusali getur þó ekki krafist bóta nema samningi sé sagt upp vegna vanefnda leigutaka.

c Dráttarvextir vegna riftunar reiknast af heildarkröfu hafi uppgjör ekki farið fram innan 15 daga frá því samningi var sagt upp eða rift.

74 Hvorugur samningsaðili leigusamningsins ber ábyrgð gagnvart hinum á töfum eða misbresti á að uppfylla samningsskyldur sínar samkvæmt samningnum og skilmálum hans, að undanskyldri skyldunni til að greiða peninga, sem verða vegna óviðráðanlegra ytri atvika, þar á meðal en ekki eingöngu vegna eldsvoða, jarðskjálfta, eldinga, verkfalla, vinnustöðvunar, styrjaldar, uppreisnar eða hryðjuverka (óviðráðanleg ytri atvik (force majeure)). Þetta gildir meðan á slíku atviki stendur og í þann tíma á eftir sem er sanngjarnt að ætla aðilanum til að halda áfram að framfylgja samningnum. Sá aðili sem ekki getur framfylgt skyldum sínum skal tilkynna hinum aðilanum um það komi til óviðráðanlegra ytri atvika (force majeure).

Forsíða